Aðild

Í nýjum lögum um endurskoðendur sem gilda frá 1. janúar 2020 er aðild að FLE frjáls. Aðild að félaginu er bundin því að viðkomandi sé löggiltur endurskoðandi og þar með uppfyllt þær kröfur sem löggjafinn gerir samanber hér að neðan. Sækja þarf sérstaklega um aðild og fylla út þar til gert eyðublað. Þá var á aðalfundi haustið 2011 samþykkt að þeir sem skráðir væru sem nemar í endurskoðun gætu óskað eftir aukaaðild að félaginu.

Löggilding endurskoðenda.

Endurskoðendaráð veitir löggildingu til endurskoðunarstarfa.

Til þess að öðlast löggildingu þarf viðkomandi að fullnægja eftirtöldum skilyrðum:

  1. Eiga lögheimili hér á landi eða vera ríkisborgari aðildarríkis að Evrópska efnahagssvæðinu, aðildarríkis stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Færeyja.
  2. Vera lögráða og hafa ekki sætt því að bú hans hafi verið tekið til gjaldþrotaskipta.
  3. Hafa gott orðspor og vera þannig á sig kominn andlega að hann sé fær um að gegna störfum endurskoðanda.
  4. Hafa ekki hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað þar sem refsing var fjögurra mánaða óskilorðsbundið fangelsi hið minnsta eða öryggisgæsla ef hann var fullra 18 ára þegar brotið var framið nema fimm ár hafi liðið frá því að afplánun var að fullu lokið.
  5. Hafa meistaragráðu í endurskoðun og reikningsskilum sem viðurkennd er af endurskoðendaráði.
  6. Hafa staðist sérstakt próf, sbr. 7. gr.
  7. Hafa starfað að lágmarki í þrjú ár undir handleiðslu endurskoðanda við endurskoðun ársreikninga og annarra reikningsskila hjá endurskoðunarfyrirtæki með starfsleyfi.
  8. Hafa starfsábyrgðartryggingu, sbr. 8. gr.